549 – Jesosy no asandratro

1. Jesosy no asandratro,
Fa Izy no Mpanavotro,
Ny tànany nanafaka
Ny aiko tao an-davaka ;
Ny rafiko ho ketraka,
Izaho afa-kenatra,
Fa manana ny Tompoko,
lzay mandako sy aroko ;

Fiv : Ry foko ô! Ankalazao
Jesosy, lzay Mpamonjinao.

2. Ny tsiron’ny fiainana
Ananako sahady re,
Fa efa mby an-tànana
Ny famonjena lehibe;
Ny ranon’aina azoko,
Ny mofon’aina haniko,
Sakafo mahatanjaka,
Mamelona ny reraka;
Ry foko ô! sns…

3. Ny rany no anjarako,
Ny ainy no fananako ;
Ny lanitra ho lovako,
Ny tany dia hilaozako;
Ny ota tsy hanaraka,
Ny ady dia ho tapaka,
Ny aloka ho tapitra,
Fa ao ny tena zavatra ;
Ry foko ô! sns…

4. Ny hanitry ny lanitra
Mamerovero fatratra ;
Ny kalon’ny voavotra
Manatsika ahy hiakatra;
Ny tavan’ny Mpamonjiko
No tsinjon’ny fanahiko,
Ny tavany manafaka
Ny aizina ao anatiko :
Ry foko ô! sns…

5. Ny masoko mibanjina
Tahaka ny mpiambina,
Maniry ny Mpamonjiko
Ho tafahaona amiko,
Izaho hovimbininy
Hipetraka eo anilany,
Hanao ny hiran-danitra
Sy honina finaritra ;
Ry foko ô! sns…