491 – Inoantsika marina

1. Inoantsika marina
Ny Mpamorona Tsitoha,
Isika dia natsangana
Mba ho zanany tokoa,
Hanina sahaza omeny,
Ary be ny famonjeny,
Amin’ireo loza maro
Dia Izy no Mpiaro,
Inoantsika ao am-po
Fa izy marina sy to.

2. Jesosy Kristy Zanany
No inoantsika koa;
Isika dia fananany,
Fa navotany tokoa.
Izy Zanak’i Maria,
Dia rahalahy tia;
Maty ka natao, ho very,
Fa nitsangana amin-kery,
Niakatra ao an-dapany
Hitsara ao am-parany.

3. Ka ny Fanahy Masina
No inoantsika koa,
Ny fiangona-masina
No naoriny tokoa;
Ao isika dia mahita
Famonjena efa vita;
Afaka ny helotsika,
Fo vaovao no raisintsika;
Isika dia hatsangana
Ho velona ao an-danitra.