493 – Ny loharanom-pamonjena

1. Ny loharanom-pamonjena
He, hitako tokoa izao,
Dia jeso Kristy Ilay nomena
Hamonjy izao tontolo izao,
Ny rany dia fantatro
Fa ampy hiankinako.

2. Ny otantsika no nanery
Ny Tompontsika hankaty
lsika hitany ho very,
Izany no nidinany
Nitondra fahoriana
Sy hazo-fijaliana.

3. Ny nialan’ny Tompo aina
Hanaisotra ny heloka
Dia tsy mba takatry ny saina,
Fa hitan’ny finoana.
Ny rany no miantso hoe:
He, famindrampo lehibe!

4. lzay no mampionona ahy,
Ka afaka ny tahotro;
Na dia ory ny fanahy,
jesosy no Mpanavotro;
Na misy mampanahy fo,
Ny Raiko dia be indrafo.

5. Na very aza ny harena,
Ka be ny fahoriana,
Izaho mbola manantena
Hahita fifaliana;
Jesosy, Izay fananako,
Dia Tompo feno indrafo.

6. lzaho tsy matoky tena,
Na ny fahamarinako;
Jesosy foto-pamonjena
No tena itokiako.
Ny Raiko no isaorako,
Fa Izy no be indrafo.

7. Izay sitraky ny Ray malala
No aoka mba ho sitrako,
Fa lzy tena mahalala
Hametra izay anjarako;
Izay ataony tiako,
Fa hitako ny indrafo.

8. Izany fototra izany
No toky izay hotanako
Ambara-pitako ho any
An-koatry ny fasako.
Ka any no hisaorako
Ilay Fototry ny indrafo.