494 – O, ry zanahary

1. O, ry zanahary,
Izay nahary ahy,
Be ny herinao!
Manan-toky aho
Fa tsy maty taho,
Manana Anao;
Afa-po ny zanakao,
Hianao no Ray Mpiahy,
Ka iza no hanahy.

2. Hianao no Raiko,
Tena fototr’aiko,
Sady heriko.
Hianao no aro,
Tsy ho reraka aho,
Tsy ho kivy fo;
Ao ambany elatrao
No ataoko fiereko;
Ao tsy misy sento.

3. Latsaka isan-andro
Toy ny ranonando
Ny fitianao.
Raha alaim-panahy,
Ka manafotra ahy
Re ny otako,
Dia ho tafatsangana
Hanavao ny herin’aiko
Hianao, ry Raiko.

4. Ary raha lany
Toy ny zavon-tany
Ny fiainako,
Misy onin’aina
Tsy mba mety maina
Ao an-danitrao;
Ao hitoerako,
Ao an-tranonao, ry Raiko,
Ao no antenaiko.