495 – Jeso dia tokiko

1. Jeso dia tokiko,
Fa Mpamonjiko mahery
Sady tena Zokiko,
Tsy hamela ahy irery
Ao amorom-pasako,
Fa hiaraka amiko.

2. lzy tenany nandre
Ny hangidin’ny fitàna
Ilay ony mainty be
Vokatry ny fahotàna;
Koa tsy hilaozany
Irery ao ny olony.

3. lzaho hody vovoka,
Fa ny androko ho lany,
Nefa dia hatsangana
Sy hakarina hankany
Amim-boninahitra,
Izay tsy mety tapitra.

4. Dia ho tafatambatra
Ny fanahy sy ny tena,
Ary samy sambatra,
Fa nahazo famonjena,
Izay Jesosy, havako,
Vao ho tena hitako.

5. Izao manjo aty izao
Tsy mba misy ao akory,
Fa finaritra ny ao,
Tapitra ny mampahory,
Ka ny fahalovana
Hody fifaliana.

6. Eto aho reraka,
Any misy hazon’aina;
Vita sy tanteraka
Izay rehetra nantenaina;
Ao no hahatrarako
Ny fahasambarako.