496 – Jeso iankinako

1. Jeso iankinako,
Izy no Mpanavotro;
Kristy itokiako
Amin-tsaina sy ny fo;
Kristy ifaliako
Izy marina sy to.

2. Nahafoy ny lanitra
Hianao, Mpanavotra;
Raha ny vahoakao
Nobaboin’ny rafinao,
Hianao nangoraka,
Ry Kristy Mpanafaka.

3. Fahoriam-be ery
No nanjo Anao taty,
Fa ny fahavalonao
Dia nanenjika Anao;
Nefa novalianao
Indrafo ny rafinao.

4. He, nijaly Hianao
Noho ny fitiavanao,
Ka ny famindramponao
No nahafatesanao;
Hianao nasandratra,
Fa nijaly fatratra.

5. Saro-bidy izahay,
Fa ny ranao avotray,
Izay nomenao ho anay,
Mba hanafaka anay;
Tonga olom-potsinao
Izahay navotanao.

6. Ravoravo izahay,
Ry Mpamonjy maminay,
Ka ny fanavotanao
An’izao tontolo izao
Sy ny fitiavanao
No isaoranay Anao