497 – Ny tany sy ny lanitra tsy manampetra

1. Ny tany sy ny lanitra tsy manampetra
Hiaraka amin’ny mino rehetra,
Manaiky fa Jeso no aina hamonjy
Ny olona ory izay mila vonjy.

2. Na dia manenjika ahy ny ratsy
Tsy lany ny hery, fa Jeso mamatsy,
Dia Izy na tanako mafy tokoa,
Ka tsy ialako fa Tompo Tsitoha.

3. Jesosy sakaizako dia miahy
Ny Azy, ka afaka ny ahiahy,
Ny fo malahelo ovany ho faly,
Ka tretrika indray ireo olo-mijaly.

4. Jesosy fidiko ho Tompo tokoa,
Efaiko ny asa sy hevitra soa,
Izay halan’ny Tompo tsy tiako intsony,
Ka tena iraisako tsara ny fony.

5. Izay tanako mafy sy mamy hambara
Rehefa ho faty, ka ao ny anjara
Jesosy, jesosy irery ihany
No aina, harena tsy mety ho lany.