504 – Ambarao, ry mpivahiny!

1. “Ambarao, ry mpivahiny!
Ny alehanao izao!”
“Fiakarana mideza
Ihoaranay anio:
Jesosy Tompo no miantso
:,:Mba ho ao an-tany soa;
:,:Mba ho ao an-tany soa;
Jeso no alehanay:,:”.

2. “Lozanao, ry mpivahiny,
Lalàna tsy fantatrao!”
“Tsia, fa anjely maro
No miaraka aminay;
Jeso Tompo no mitondra,
Tsy hanjo anay ny loza,
Tsy hanjo anay ny loza,
:,:Tsy hanjo anay ny loza;
Izay no ampinganay:,:”.

3. “Inona, ry mpivahiny,
No ho azonao ary?”
“Jeso Kristy be fitia
Vonon-kanome anay
Lamba fotsy, zava-tsoa,
Ranon’aina tsy ho lany,
:,:Ranon’aina tsy ho lany!
Jeso no hatoninay:,:”

4. “Tianay, ry mpivahiny,
Mba hiaraka aminao!”
“Mandrosoa, ry sakaiza!
Miaraha aminay:
Fa izay mitady tsara
Tsy mba lavin’i Jesosy,
:,:Tsy mba lavin’i Jesosy,
Izy no hidiranay:,:”