510 – Jeso! ny hamarinanao

1. Jeso! ny hamarinanao
No lamba hitafianay,
Amin’ny andro farany,
Izany hifalianay.

2. Raha hitsangana izahay
Handray ny lova aminao,
Dia tsy ho resy lahatra,
Fa Kristy no Mpanavotra.

3. Io lamba io no mbola vao,
Na levona izao tany izao,
Haharitra tsy rovitra.
Havaozin’ Andriamanitra.

4. Ny hery sy ny antranao
Toroy izao tontolo izao;
Ampandrosoy ny teninao,
Ampanekeo ny rafinao,

5. Ny maty hahare ny feo
Hiantso azy ho velona;
Jeso! ny hamarinanao
No lamba hitafianay.