595 – Ry Raiko ô ! Mba raiso ny tanako

1. Ry Raiko ô ! Mba raiso ny tanako.
Tantano mba handroso ny diako,
Hazony tsy hania ny zanakao,
Ry Raiko ô, avia, tarihonao.

2. Ny foko ta-hanoa ny didinao,
Kanefa mora voan’ ny ratsy izao,
Ka dia mba fenoy ny herinao.
Ry Raiko ô, henoy ny zanakao.

3. Rehefa tsy mahita ny làlana
Ka toa tsy ho tafita ny lalina,
Fa ketraka ny aiko, dia raisonao,
Trotroy aho, Raiko, an-tratanao.