598 – Omeo mba handramako

1. Omeo mba handramako
Ny fitiavanao,
Hahaizako, ry Jeso ô,
:,: Hiavana aminao :,:

2. Iriko re ny tavano,
Ry Ilay malalako,
Fa tiako ny hahita Anao,
:, Izay Sakaizako :,:

3. Raha ao ny ali-maizim-be,
Izay handehanako,
Ho eo an-tananao anie
:,: No hahafatesako :,:

4. Ka tsy mba hatahorako
Ny aizim-pasana,
Hatsangano ny tenako
:,: Ho tena sitrana :,: