529 – Jesosy no Mpiandry tsara maty tia

1. Jesosy no Mpiandry tsara maty tia,
Ny rany nampiray antsika olony ;
Fa izy no mandidy hampifankatia
Izay te-ho olony.

2. Ka manahafa Azy Tomponao, ry mino,
Tsarovinao ny didy izay natolony,
Fa tiany hifankatia isika mpino,
Fa samy olony.

3. Tsarovy fa iray tampo izao isika ;
Tsarovy re fa samy mpiantafika ;
Miraisa hina mba hiaraka tafita
Ho ao an-danitra.

4. Ka aza mba mijery arina an-tava ;
Mifanaraha tsara sy mifamelà,
Fa aza tia fotsiny amin’ny vava ;
Dia aza mifandà.

5. Mifankatiava ary mifanaova soa ;
Mifandefera tsy hiavona am-po ;
Vonoy re ny lolompo sy fosa koa,
Ka aoka ho tso-po.

6. Morà fo, mihavàna, maleme fanahy,
Ka aza mety hanaratsy namana ;
Mifankatiava re, toy ny mpirahalahy
Miara-dàlana.

7. Ka mivavaha re ho an’ny rahalahy,
Hiraisantsika tsara fa iray manjo ;
Ny fo izay tia tsy mba mampiahiahy,
Horaisin’i Jeso.