532 – Ry Jeso lohan’ny mpandefitra

1. Ry Jeso lohan’ny mpandefîtra,
Nilaozanao ny voninahitrao
Mba hahatonga anay mpiavona
Hanetry tena eo imasonao !

2. Ry tsy miavonavona am-po,
Izaho te-hianatra aminao
Mba hitsaharan’ny fanahiko,
Fa mampiadam-po ny entanao !

3. Ny fietrenao ry Voahombo ô,
No iakaram-boninahitra ;
Ny tany sy ny lanitra vaovao
Hataonao lovan’ny mpandefitra !

4. Mifandefera sy mifanajà,
Ry samy voavela heloka !
Miraisa hazofijaliana,
Hiraisantsika voninahitra.