535 – Finaritra ny manome

1. Finaritra ny manome
Ireo mahantra marobe
Ka mahafoy fananana
Hiantra ny tsy manana.
Izao no asa mahasoa
Izay manendrika tokoa;
Ny manome an-tsitrapo
Hitsinjo olona ory fo.

2. Ry olon’ Andriamanitra!
Mba mihetseha fatratra
Hamonjy sy hanafaka,
Hanampy ireo madinika.
Izay mamokin-tanana
Malain-kiantra namana,
Izay mihirim-belona
Tsy hanarn-piadanana.

3. Ny vola izay nafoinao
Dia tsy mba very foana izao
Fa ny mahantra no mandray
Ka lasan’i Jehovah Ray,
Ireo kamboty mba vangio,
Mpitondratena mba jereo;
Izao no fivavahana
Izay madio sy masina.