397 – Ry olona mbola tamana amin-dratsy

1. Ry olona mbola tamana amin-dratsy,
Hevero ny loza hihatra aminao,
Fa indro satana zay lohan’ny ratsy
Mandefa tsipika hamono anao,
Kanefa ny Tompo, Izay Zanahary,
No tonga hamonjy, fa tsy manary;
Avia, ry olo-mahantra, hihary
Ny tena harena tsy mety ho lo.

2. Jesosy mamoha anao, ry matory,
Fa Izy maniry hitarika anao.
Ilaozy ny ota, fa he, mampahory,
Henoy ny feo miantso anao!
Jereo ilay kintana, Izay tsy ho rava,
Fa indro ny aizina dia hisava,
Araho Jesosy, fa tena mazava
Izay hanazava tokoa anao.

3. Ny Tompo mamelona ny efa maty,
Ka aoka hitsangana re hianao!
Fadio tokoa izay mahafaty,
Katsaho indrindra ny aina vaovao!
Jesosy Mpamonjy no mba itafio,
Ka dia tandremo fa lamba madio!
Ry olo-mahantra, mba raiso anio
Jesosy, Izay mahavonjy anao.

4. Jesosy Mpamonjy mitondra ny teny
Izay hahavelona mandrakizay;
Ka dia henoy ny toky nomeny,
Ry olo-maniry ho amin’ny Ray!
Faingàna tokoa, ry efa mifoha
Fa indro ny lanitra efa mivoha,
Ka faly indrindra ny Tompo Tsitoha
Hitsena ny zanany velona indray.