424 – Tsaroako dia tsaroako

1. Tsaroako dia tsaroako,
Raiko ô! Raiko be fitia,
Fa ny fahadisoako
Nodiovinao satria
Noho Jeso Mpamonjy soa
Inty izaho fa afaka
He azoko tokoa, tokoa,
Ny famelana heloka.

2. Ny aizim-pahotàna
Raiko ô! Raiko be fitia,
Misolo hazavana
Mamiratra ery.
Ny làlako mahitsy izao
Mitory olona afaka
Noho ny hery vaovao:
Ny famelanao heloka.

3. Endrey, ny hafaliako
Raiko ô, Raiko be fitia,
Fa maivana ny diako
Avy any Kalvary.
Ny tahotaho-poko tao
Tsy reko intsony, afaka;
An-tanako tokoa izao
Ny famelàna heloka.

4. Deraiko lalandava
Raiko ô, Raiko be fitia
Ny vavako hilaza
Ny vitanao tety.
Fa mbola misy marobe
Maniry te-ho afaka,
Ho azy ireny koa anie
Ny famelàna heloka.