425 – Ny ratsy efa tiako

1. Ny ratsy efa tiako,
Tsy tahotro, tsy henatro;
Fa zava-bao no hitako,
Te hijery izany aho.

2. Ao ny hazo fijaliana
Ao ny Tompo efa maty;
Izy no nijery ahy
Tsy tezitra, fa niantra.

3. Hoy ny fijeriny ahy,
“Hianao mamono ahy”
Dia hitako mahantra aho
Ny heloko namono Azy.

4. Aiza no handosirako
Ndrao hidiran-doza aho?
Iza no hamonjy ahy,
Feno ota, feno loto?

5. Nijery ahy indray Izy;
“Avelako ny helokao”
Fa ny ràko no manadio
Hahazoanao fiainanana.

6. Maty Kristy, be ny ota
Maty i Jeso! be fitia,
Faly malahelo aho,
Sambatra, manana ody aina.