429 – Inty ny olonao, Jeso Tompo ô

1. Inty ny olonao, Jeso Tompo ô,
Fa nandre ny antsoano
He, maniry mba hotarihinao
Ho akaikinao kokoa.
Mba tariho aho, Jeso Tompo ô!
Eo akaikinao kokoa,

Fiv : Mba tariho aho, Jeso Tompo ô!
Mba ho olonao tokoa.

2. Tsy ny sitrako, fa ny sitrakao
No iriko mba hatao,
Fa navotanao ny mpanomponao
Ka manaiky ho Anao.
Mba tariho aho, sns…

3. Raha mitokana mba hivavaka,
Ka miresaka Aminao,
Velombelona ny fanahiko,
Tafakambana Aminao.
Mba tariho aho, sns…

4. Raha avy re izay hodiako,
Hody Aminao indray,
Ao ny saiko vao tena afa-po
Tonga ao an-tranon-dRay.
Mba tariho aho, sns…