437 – Ry Jeso Kristy Tompo

1. Ry Jeso Kristy Tompo,
O! Ampio ny olonao!
Ampianaro mba hanompo
Sy hanao ny sitrakao;
Malemy aho re,
Ka omeo ny herinao,
Tsy hivily, tsy hania,
Fa hanara-dia Anao.

Fiv : O! vonjeo, O! vonjeo,
Ka tantano sy jereo;
Aza afoy izahay,
Fa Hianao no Avotray.

2. Ny foko mba diovy,
Ry Mpamonjy lehibe!
Ka ambeno sy arovy,
Sao dia very aho re,
Iriko indrindra koa
Ny hitombo sy hamoa,
Ka ny voka-tsoa rehetra
Ho Anao, ry Jeso ô!
O! vonjeo, O! vonjeo,
sns…

3. Mba raisonao, ry Tompo!
Ho anao tokoa izao
Izay anananay rehetra,
Ka anarano fo izao,
Fa maty Hianao
Noho ny fitiavanao,
Ka tsy hanay hadinoina
Ny fitiavanao anay :
O! vonjeo, O! vonjeo,
sns…