442 – Endrey! ‘ty fahotana

1. Endrey! ‘ty fahotana,
Mamely ao am-po
O! ady mampahana,
Ka mafy ny manjo;

Fiv : :,: Vonjeo, ry Mpiantra!
Izaho zanakao
Fa tery sy mahantra,
Miady lava izao. :,:

2. Ry Antoky ny aiko!
‘Zay mahaftra-po,
Ry toky antenaiko!
‘Zay tanjaky ny fo;
Ny tena sy fanahy
Apetraka aminao,
Ka ataovy lehilahy
Mpandresy toa Anao.
sns…

3. Izaho no Mpamonjy,
Ka matokia tokoa,
Izaho mahavonjy,
Koa antenao ny soa;
Ny sandriko mahery
No iankinonao,
Hianao dia tsy ho very,
Minoa hianao.
sns…

4. Ry Tompo manan-kery!
Ny fitiavanao
Fitia feno hery,
Ka raisiko izao;
Ny dera aman-daza
No mendrika ho Anao,
Ny foko hankalaza,
Ny voninahitrao.
sns…