446 – Atolotro Anao ny tenako, ry Raiko

1. Atolotro Anao ny tenako, ry Raiko!
Fa Hianao no tena loharanon-tsoa;
Izao tontolo ‘zao manintona ny saiko
Hihataka aminao, ho babony tokoa.

2. Atolotro Anao ny tenako, ry Raiko!
Ho eo an-tananao hosakambininao,
Hohatanjahinao ny tena sy ny saiko,
Hisikina tokoa hiady ho Anao.

3. Atolotro Anao ny tenako, ry Raiko!
Fa izany indrindra re no hetahetako;
Ny ran’ny Zanakao mitory ao an-tsaiko
Mba hanolorako Anao ny tenako