448 – Ry Tompo ô! Tariho

1. Ry Tompo ô! Tariho
Ny ondrikelinao,
Tantano sy vimbino
Hanao ny sitrakao;
Raha misy hafaliana,
Dia taomy mba ho tia;
Raha sendra fahoriana,
Sakano tsy hania.

Fiv : Ry Jeso ô tazano,
Ny lalanay izao,
Tariho sy tantano
Ho ao, am-balanao;
Anio dia mikasa
Hanolo-tena koa
Fa nenina ny lasa Hiezaka tokoa.

2. Anio ho hafaliako,
Ny foko lasanao,
Ny maminao no tiako,
Hatao ny sitrakao.
Ny androko rehetra,
Atolotro Anao;
Anao tsy misy fetra,
Ka raiso, anjakao:
Ry Jeso ô tazano, sns…