485 – Moa Jesosy ve tsy ahy?

1. Moa Jesosy ve tsy ahy?
Andriamanitra mahery
Koa nahoana no hanahy
Izy miambina, mijery.
Fahavalo na dia maro
Tsy mba mahakasika ahy
Izy no ampinga miaro,
Koa izaho tsy hanahy.

2. Moa Jesosy ve tsy ahy?
Ilay Mpanolotsaina hendry
Koa tsy kivy fa ho sahy
Amin-java-tsoa kinendry.
Tsy manaonao foana
Fa tarihin-Kapiteny.
Tsy manahy satria nahoana?
Ao ny saina izay nomeny.

3. Moa Jesosy ve tsy ahy?
Ilay Jesosy mahagaga.
Mpanasitrana, Mpitahy
Ka ahoako izay hitranga?
Ranomasina aza tao,
Nampangininy ka tony;
Hainy mihitsy ny manao
Hahato ny sitrapony.

4. Moa Jesosy ve tsy ahy?
Rain’ ny mandrakizay, eny!
Velon-toky ny fanahy
Izay nekeny, novonjeny,
Koa na ory sy mijaly
Aza aho ety an-tany,
Vetivety dia hifaly :
Mampaninona izany?

5. Moa Jesosy ve tsy ahy?
Ilay Andriampiadanantsika.
Andriamanitra Mpiahy,
Fitahiana feno hika.
Famonjena efa vita
Hofikiriko hatrany,
Fahasoavana hampita,
Any am-paradisa any.