487 – Fanavaozan’izay mahagaga tokoa

1. Fanavaozan’izay mahagaga tokoa
Nomen’i Jeso ahy re,
Fahazavan’ny fanahy izay mahafa-po
Nomen’i Jeso ahy re,

Fiv : :,:Hatramin’izao dia endrey :,:
Ny fitepon’ny foko izay ravo tokoa
Onenan’ny Tompo Jeso.

2. Ny fiainako be siasia taloha
Voaova mihitsy izao
Eny, ny fahotako, izay nahavoa
Voasasany koa izao.
Hatramin’izao, sns…

3. Ny finoako, ny fanantenako diabe,
Ny tokiko fatratra koa,
Ny fisalasalana dia levona re,
Ny saiko mandroso ho soa.
Hatramin’izao, sns…

4. Tonga mamirapiratra fatratra ery
Ny aloky ny faty re!
Ka dia tsinjoko ilay vavahady ary
Mankao an-tanan-dehibe.
Hatramin’izao, sns…

5. Tsy miato, mizotra mankany tokoa
Ny diako hatramin’izao
Hovantaniko any Ilay Tompo soa,
Jesosy malala no ao.
Hatramin’izao, sns…