409 – Ry zaza mpiodina, mba miverena

1. “Ry zaza mpiodina, mba miverena!”
Antsoin’ny Ray.
Isika hamaly am-po tsy terena:
“Indreto izahay
Miaiky fa ratsy
Maratran’ny rafy,
Sitrano izahay,
Fa simba ny toetranay.”

2. Indrisy, nanota ka mendrika ho faty
Sy very izahay!
Ny razanay dia nanompo ny maty
Ka narahinay,
Ry Ray ô, jereo
Ka dia vonjeo,
Mba ho zanakao
Izahay mitanondrika izao”.

3. “Sitraniko ny fihemoranareo,
Ry zanako ô!
Tsy ampanjomboniko aminareo
Ny tavako ko.”
Izany irinay
Ho re ao am-ponay,
Fa Ray Hianao
Mampionona ny olonao.