411 – Ry Zanahary Tomponay

1. Ry Zanahary Tomponay,
Mpanao izao rehetra izao!
Tsinjovy re ny olonao,
Ka miantrà ny lovanao.

2. Ry Tokinay sy Tanjakay!
Mba mitalaho izahay;
Tsarovy re ny zanakao,
Ka mamelà ny helokay.

3. Ry Tomponay, Mpamonjy soa!
Tariho izahay izao
Hanompo sy hanoha Anao,
Ho voninahitrao tokoa.

4. Rehefa hody izahay,
Mba raiso ny fanahinay
Handray ny hasambarana
Atolotrao, Mpanavotray.