412 – Jehovah Tompo ô!

1. Jehovah Tompo ô!
Indreto izahay
Mifona aminao ;
Fa be ny helokay :

Fiv : Henoy izao, ry Ray !
Henoy ankehitrio,
Henoy ny vavakay,
Henoy ka mba valio.
Ry Andriamanitray !
Mijere !
Jeso Kristy Tomponay !
Mamonje !

2. Vonjeo, vonjeo, ry Ray !
Vonjeo ho olonao;
Mifona izahay,
Isao ho zanakao :
Henoy izao, sns…

3. Mpanota izahay,
Mba mamelà anay;
Maloto ny fonay,
Sasao ho voadio :
Henoy izao, sns…

4. Jereo ny Zanakao
Misolo vava anay;
Ilay Malalanao
Mifona ho anay :
Henoy izao, sns…