413 – Ry Mpamonjy, Tompo soa

1. Ry Mpamonjy, Tompo soa!
Avy izahay izao,
Mba hanaiky sy hanoa,
Ka hiverina aminao.
Hianao no ranon’ aina
Mahavelona ny fo;
Hianao no antenaina
Mba hanala ny manjo.

2. Indreto izahay mpanota
Efa diso taminao,
Mamonje sy manavota
Ny fanahinay izao.
Hianao no mahavonjy
Izay miankna aminao;
Koa raiso, ry Mpamonjy!
Ny fifonanay izao.

3. Ry Jesosy be fitia!
Mba tantano izahay,
Fa ho lavo sy hania
Raha tsy hazoninao.
Tsy mba misy mety very
Eo am-pelatananao,
Fa aminao no misy hery
Mahatanjaka ny fo.

4. Tompo ô! mba tanteraho
Izay rehetra mahasoa,
Ka ny otanay afaho,
Fa manimba anay tokoa.
Mampianara anay haniry
Mba hanao ny sitrakao,
Hahazoanay ny hery
Eo am-pelatananao.