414 – Jeso, Vatolampinay

1. Jeso Vatolampinay !
O! arovy izahay,
Ka ny fonay mba sasao,
Manafaha anay izao,
Mba tsy hisy izay hanjo
Olon-tsy mahitsy fo.

2. Tsy ny asa izay atao
Mahatò ny didinao ;
Tsy ny hazotoam-po
No mahazo manadio ;
Tsy ny ranomasonay
No mahafa-trosa anay.

3. Tsinontsinona izahay,
Sady be ny helokay ;
Ry Mpiaro lehibe,
Jeso Tompo ! Mamonje,
Fa miankina aminao
Izahay mpanomponao.

4. Tomoera aminay
Raha ho faty izahay,
Ary raha hiakatra ao
Mba hiseho aminao,
Jeso Vatolampinay !
O ! arovy izahay.