418 – Amorony fo madio

1. Amorony fo madio
Aho ry Jehovah ô!
Ka havaozinao anio
Ny fanahiko izao.
Be ny ratsy vitako,
Ka ny heloko sasao;
Mamindrà fo amiko,
Ry Jehovah Tompo ô!

2. Amorony fo madio
Aho ry Jehovah ô!
Ka diovy ankehitrio
Ny fiainako izao
Simba ny fanahiko,
Ka amboary ho vaovao;
Aza esorina amiko
Ny fanahy Masinao.

3. Amorony fo madio
Aho, ry Jehovah ô!
Ka ny foko ahitsio,
Hamasino ho Anao.
Taminao dia taminao
No Mba nanotàko, Ray;
Ka ny heloko avelao,
Ny fanahiko ovay.

4. Amorony fo madio
Aho, ry Jehovah ô!
Ka ny fo omeko anio,
Raiso ho fanananao:
Fo mangorakoraka
Noho ny ratsy izay natao;
Fo miaiky heloka,
Ka mba raiso, Tompo ô!