421 – Andriamanitra ô, Ray Mpamindra fo

1. Andriamanitra ô, Ray Mpamindra fo
Avy mankalaza Anao tokoa izahay,
N’inon’inona midona, zavatra manko,
Eo ambany elatrao matoky izahay.

Fiv : Mamindrà fo amiko,
Andriamanitra ô!
Avelao ny heloko Jeso
Mpamonjy ô!
Hazavao ny lalako Fanahy Masina ô!
Fa izay no fahasambaran’ny fanahiko.

2. Jeso Kristy Tompo sy Zokinay,
Miaraka Aminao afa-tahotra tokoa,
Hetraketraky ny tany tsy hanimba anay,
Izay mialoka Aminao ho ampoky ny soa.
Mamindrà fo amiko, sns…

3. Ry Fanahy Masina Mpanavao,
Hazavao re, ny ao am-poko miafina ao,
Ka ny làlana ombako mba tarihonao
Ny ota mahazatra mba levony koa ho lao.
Mamindrà fo amiko, sns…