452 – Tompo ô! Ovay ny foko

1. Tompo ô! Ovay ny foko
Mba ho mora anarina
Toy ny an’ny zazakely
Tsotra sady marina,
:,: Tsy mialona, tsy maditra,
Fa manao ny sitrakao. :,:

2. Zaza, ka tsy te-hifidy
Izay homenao ahy anio,
Ny ho azoko ampitso
Dia ankinina aminao;
:,: Koa tsy manahy aho,
Fa efa niantohanao. :,:

3. Zaza, tsy maharo tena,
Fa miankina amin-dray.
Tsy mahery, tsy mba hendry,
Ary tsy mahay mandeha;
:,: Hianao no Raiko tia,
Raiko be fahari-po. :,: