453 – Mihirà, ry mponina ao an-danitra

1. Mihirà, ry mponina ao an-danitra,
Tonga izao ny very fahizay,
Ka ny Rainy faly sy finaritra
mba handray ny zanany indray;

Fiv : Mihobia re ny lanitra,
Ka derao Andriamanitra
Eny mihobia, re, ry mino ô,
Ka hirao ny fihiram-baovao!

2. Mihirà, ry mponina ao an-danitra,
Fa ilay very dia hita izao,
Voaray ho zanak’Andriamanitra,
Efa tonga olona vaovao.
Mihobia, re, sns…

3. Mihirà, ry mponina ao an-danitra
Lehibe ny fifalianay,
Ka derao izao Andriamanitra,
Fa ny maty velona indray!
Mihobia, re, sns…