454 – Veloma no apetrako

1. Veloma no apetrako
Fa tapaka ny hevitro,
Handao ny fahazarako,
Fa Kristy no harahiko,

Fiv : Veloma hianao,
Ry izao tontolo izao!
Izaho tsy tamana aty,
Veloma hianao!

2. Ny làlan’ota hitako
Namono ny fanahiko,
Fa he, ery mba tazako
Ilay tany soa mamiko,
Veloma, sns…

3. Mpanota ô, nahoana
No tsy miaraka aminay?
Fa mbola misy toerana
Izay ho anao sy ho anay.
Veloma, sns…

4. Veloma, fa ao aloha ao
No tany izay honenako,
Ka maika aho mba hankao
Handray ny fitsaharako.
Veloma, sns…

5. Jerosalema tazako,
Ka velona ny hirako,
Fa any no honenako
Hidera ny Mpanjakako,
Ho any aho izao,
Ho any aho izao,
Izaho tsy tamana aty,
Ho any aho izao!