455 – Ny androm-pahasoavana

1. Ny androm-pahasoavana
Maneho zava-baovao;
Mahazo fahasambarana
Izao tontolo izao.
Ravoravo ny efitra maina
mbamin’ny tany karankaina;
He, torina ny teny soa,
Ka dia afaka avokoa
Ny olom-bery maniry ho velona.

2. Ka miandrandra ny lanitra
Ny malahelo izao:
Mihoby izy fa sambatra
Nahazo aina vaovao.
He, vahana ireo migadra,
Afaka ny midradradradra,
Mitsambikina ny mandringa,
Faingana izy sady kinga,
Ary mihoby ny lelan’ny moana.

3. Ny very no tadiavina
Mba hody amin’ny Ray;
Ny maty dia velomina
Ka ravo mandrakizay.
Izy dia mifady ny ota,
Noho ny lova tsy ho tonta,
Sady manaraka Azy Tompo,
Izay voaeso sy voahombo,
Ambara-podiny any an-danitra.