667 – Zavatra iray ihany

1. Zavatra iray ihany
No ho tadiavina,
Fa izay aty an-tany
Dia zava-poana,
Ny nofo dia zavamandalo ihany,
Satria ho lo ao anatin’ny tany;
Raha azoko kosa ny zavatra iray
Ny foko ho sambatra mandrakizay

2. Tadiavinao tokoa
Va ny zavatra izay?
Mba hevero fa ny soa
Momba ny mandrakizay;
Ka aza fatoran’ny eto intsony,
Katsaho tokoa ny any ambony,
Fa any no misy ny zavatra iray
Izay hifalianao mandrakizay.

3. Ry Fanahy ô, ampio
Ny finoako izao!
Ry Mpamonjy ô, tahio
Ny mpangataka aminao.
Tariho ny foko hitady tokoa
Ny any ambony izay mahasoa;
Jesosy ihany no zavatra iray,
Izay ho anjarako mandrakizay.