668 – Jesosy Tompoko no lalana

1. Jesosy Tompoko no lalana
Fahamarinana, fiainana.

2. Tsy afaka manatona ny Ray
Raha tsy amin’ny alalany.

3. Jesosy, Tompon’ny fiainana ô!
Aoka Hianao no ho fiainako.

4. Ety an-tany: fiainam-bavaka,
Rahatrizay: fiainan-danitra.

5. lriko mafy ny hiakatra,
Hiaina izany fiainan-tsambatra!

6. Jesosy tokana no hanome
Ahy ny fiainana mandrakizay.