693 – Ao ambony ny lapan’ny Ray

1. Ao ambony ny lapan’ny Ray,
Ao an-danitra feno ny soa.
Hasambarana mandrakizay,
Kristy soa iriko tokoa.

Fiv : ;,: Kristy soa, Kristy soa
No iriko ho ahy tokoa.:,:

2. Misy tsara ihany aty,
Mba ho santatra eto izao;
Fa tsy mety ho toy ny ary,
Ka iriko tokoamba ho ao.
Kristy soa, sns…

3. Ny voavotra ravo izao,
Afaka ota ka faly tokoa.
Afa-paty izay tonga ao,
Afa-doza, mahazo soa.
Kristy soa, sns…

4. Tsy ny lanitra be zava-tsoa,
Fa ny Tompo malalako ao;
Tsy mba tahotro hela tokoa.
Fa ny Tompo tsy foiko izao.
Kristy soa. sns…