695 – Ary an-koatra ary ilay Paradisa soa

1. Ary an-koatra ary,
Ilay Paradisa soa
Toa takona aty,
Kanefa ao tokoa,
Mamirapiratra ao,
Ny endriky ny Ray;
Jesosy Tompo ao
Miandry mba handray.

2. Tsy misy ny hanjo
Izay tafiditra ao;
Ny ranomaso koa
Tsy afaka hankao
Ny hazavana soa
Manelatrelatra ao;
Ny zava-mahasoa
Tsy misy izay tsy ao.

3. Anjely marobe
Mihira any koa;
Ireo olo-masina e
Mifaly avokoa.
Andeha re izao,
Sakaiza marobe,
Aria ny tahotrao,
Ka dia mizora re!

4. Raha misy loza ety,
Jereo ny Tomponao;
Fa Izy raha tety
Nitondra toy izao.
Ireo fahoriana aty
Odio tsy hita re,
Handraisantsika ary
Ny fiadanam-be.