696 – Raha ho faty aho

1. Raha ho faty aho,
Ka handao ny havako,
Ary dia hisaonany,
Fa handeha hifaly aho;
Raha afaka ny aiko,
Dia ho finaritra aho.

2. He! Antsoiny aho,
Ha any an-danitra,
Dia faly ny foko
Sy ravo ny kiboko,
Fa azoko ny iriko
Sy nantenaiko ela.

3. Havelako ny tany,
Fa ela azoko tokoa
Ny fifaliam-be;
Lovako ny lanitra,
Dia tsy matahotra
Ny hafatesano aho.