698 – Iza re ireto avy

1. Iza re ireto avy
Voatafy lamba soa,
Samy voasatro ka avy,
Satro-bolamena koa?
Avy taiza izy ireo,
Ka ho aiza izy izao?

2. Izy ireo dia voavonjy,
Voavela heloka;
Samy nino an’i Kristy
Fony mbola velona;
Be ny ratsy nentiny,
Fa izao dia sambatra.

3. Maro be ny fahavalo
Niadiany taty,
Fa tsy misy izany intsony;
Afaka ny sarotra,
Afa-pahoriana,
He, ny hafaliany!

4. Miramirana tarehy,
Indreo, avy izy ireo
Mba hihoby an’i Kristy,
Tompo sy Mpanjaka koa,
Fa nahazo zava-tsoa.
Ka dia tretrika tokoa.