699 – Midera Anao ny olo-masina

1. Midera Anao ny olo-masina,
Naha ny fandresena nomenao:
Ry Jeso ô, Mpitari-dalana!
Haleloia! Haleloia!

2. Ory sy lao, fadiranovana,
Natao ho zava-tsinontsinona
Nefa ireo no tsy nivadi-po:
Haleloia! Haleloia!

3. Mafy ny ady aman-tafika,
Izay nihatra tao an-dàlana,
Fa Hianao no nitokiany:
Haleloia! Haleloia!

4.Indro! Mpandresy no idirany
Ao afovoan’ny ao an-danitra,
Handray ny satro-boninahitra:
Haleloia! Haleloia!

5. Mpanompo tsara sady mahasoa,
Midira am-pifalian’ny Tomponao;
He! Sambatra Izy, fa efa voaray:
Haleloia’ Haleloia!

6.Aoka ireo hotahafinay
Amin’ny ady iadiana,
Hiraisam-boninahitra aminy:
Haleloia! Haleloia!

7. Ankehitrio, anao ny fiderana,
Ry Ray sy Zanaka, Fanahy koa
Eran’ny tany aman-danitra:
Haleloia! Haleloia!