702 – An-danitra, an-danitra

1. An-danitra, an-danitra
Tempolin-Jehovah,
No hahitana Azy re,
Am-boninahitra!
:,: Ka masina i Jehovah,:,:
No hohiraina ao.

2. An-danitra, an-danitra
No mba hamiratra
Ny voninahi-dehibe
Hananantsika e!
:,: Raha tonga ny fihaonana:,:
Ao amin-Jehovah.

3. An-danitra, an-danitra
No ho finaritra
Ny tena izay nijaly be
Am-pahoriana
:,: Fa any no hifaly e:,:
Fahasambarana.

4. Ny fo sy ny fanahy e,
Ho faly anie,
Fa afaka ny entana,
Izay nivesarany;
:,: Ka fitsaharan-dehibe:,:
Omen’i Jehovah.

5. Tsy hain’ny lela anie
Hanonona izao
Ny soa antenaina e,
Raho anatrehany.
:,. Manenika ny lanitra:,:
Ny fitiavany.

6. Ry Jeso Kristy Tomponay
Tariho izahay,
Ka mamelà ny helokay,
Mba hitokianay,
:,: Fa tsy ho menatra izahay!:,:
Fa ao i Jehovah.

7. Raha avy ny hodianay
Eo anatrehany,
Mba ento, Jeso, izahay
Hankany Aminy!
:,: Mba ho anay mandrakizay:,:
Ny fitsaharana!