568 – Ry fanahy ory

1. Ry fanahy ory,
Azon’ ny manjo!
Be ny mampahory,
Aza rera-po ;
Feo mamelovelo
Mba henoy izao,
Aza malahelo,
Jeso havanao.

2. Aza mba misento
Na mamoy fo,
Raha mbola eto,
Misy ny manjo ;
Nefa Jeso tia
Tsy mandao anao,
Ka mba matokia,
Jeso havanao.

3. Namanao mahantra,
‘Ndeha, ilazao,
Jeso be fiantra
No Mpamonjy izao ;
Izy Tompo tia
Ka mandray anao,
Dia mifalia,
Jeso havanao.