569 – Indrisy ry sakaiza ory fo

1. Indrisy! Ry sakaiza
Ory fo!
Holazainao aiza
Ny manjo?
Jeso no Mpamonjy
Ho anao ;
Izy mahavonjy,
Ambarao,
:,: Azy, ry trabonjy!
Ny manjo Ao am-po.:,:

2. Indrisy! Ry mahantra!
Lozanao ;
Aiza ny mpiantra?
Indro ao ;
Jeso hanazava
Aizim-po.
Izy hampisava
Ny manjo ;
:,: Soa lalandava
No hatao Aminao.:,:

3. Harena be an-tany
Tsy anao,
Zava-mora lany .
Ka mandao,
Nefa, indro Jeso
Zaranao ;
Hira no venteso,
Ka derao
:,: Izay nataon’i Jeso
Ho anao Hatrizao.:,:

4. Ny lanitra mivoha
Rahateo ;
Andrandrao ny loha
Ka jereo!
Jeso Tompo soa
No ary,
Havanao tokoa
Hatrety ;
:,: Dia mazotoa
Hiditra ao Hianao.:,: