570 – Mafy ny alon-drano izao

1. “Mafy ny alon-drano izao,
Sady maria no manindao,
Nefa ny Tompo momba anao ;
Moa ho kivy va?”

Fiv : “Tsia, Jeso ato aminay,
Izy hampifaly ny fonay ;
Tsy mba ho kivy re izahay ;
lzy no tokinay.”

2. “Maro no efa tola sy lao
Noho ny alahelo izao ;
lsan’ireny va hianao?
Moa ho kivy va?”
“Tsia, sns…”

3. “Amin’izao fiainana izao
Tsy mba ilaozan-java-manjo,
Nefa ao Jesosy, tokin’ny fo ;
Moa ho kivy va?”
“Tsia, sns…”

4. “Raha ny Tompo aza tety
Nety ho faty tao Kalvary,
lza no tsy handefitra aty?
Moa ho kivy va?”
“Tsia, sns…”