573 – Mahereza ry sakaiza

1. Mahereza, ry sakaiza
Vontom-pahoriana!
Matokia, aza kivy,
Kristy mialoha anao ;
:,: Matokia,:,:
Mahereza hianao.

2. Aza mba matoky tena,
Foana ny herinao ;
Tano mafy ny apinga
Izay atolony anao ;
:,: Raiso koa:,:
Ny Fanahy ho sabatrao.

3. Maizina izao ny andro,
Sarotra ny làlanao ;
Ao ambony ny mazava
Ampy hanazava anao ;
:,: Mba jereo:,:
Ilay mazava amboninao.

4. Vetivety, afa-doza,
Vita ny alehanao;
Ao an-danitra ambony
Misy hifalianao;
:,:Miravoa,:,:
Tapitra ny adinao.