577 – Jeso Sakaizanay

1. Jeso Sakaizanay,
Sakaiza rahateo!
Indreto izahay, vonjeo,
Fa be ny adinay :

Fiv : Jeso Sakaizanay,
Sakaiza rahateo!
Indreto izahay, vonjeo,
Fa be ny adinay.

2. Jeso Sakaizanay,
Sakaiza be fitia!
Tariho izahay hanao
Ny zava-tianao :
Jeso, sns…

3. Jeso Sakaizanay,
Sakaiza tsy mandao!
Na dia mpanota aza re
lzahay mpanomponao :
Jeso, sns…

4. Jeso Sakaizanay,
Sakaiza tsy mamoy,
Na ory na finaritra
Izahay ankehitrio :
Jeso, sns…

5. Jeso Sakaizanay,
Omaly sy anio,
Ka mbola ho Sakaizanay
Mandrakizay doria :
Jeso, sns…