299 – Tompo mahery Tsitoha

1. Tompo mahery Tsitoha,
Faly ‘Zahay mahatsiaro,
Fa Hianao Izay Loha,
Efa niantso olo-maro,
:,: Mba hitohizan’ny asa,
Asa natomboka teto :,:

2. Raiso ny saotra aman-dera
Noho ny zavatra vita,
Fa Hianao nampahery
Ny mpiasanao izay tafita.
:,: Raiso fa Anao samy irery
Ny fahefana sy hery. :,:

3. Dia hamasino ny asa
Sy ny fiezahana mafy.
Efa naaon’ylay mpiasa
Tamin’ny fo sy ny hafy.
:,: Ho voninahitrrao, ry Tompo
Zay niantso azy hanomo. :,:

4. Ary izahay izay mandova
Sy ta-hanohy ny asa,
Aoka ny toetra ho lova
Horaisinay, enti-miasa.
:,: Ho voninahitrao, ry Tompo
‘Zay efa niantso mpanompo. :,: