300 – Ny tany izay vangianao

1. Ny tany izay vangianao,
Ry Jeso Masoandronay,
Tsy maintsy lasanao, Jeso,
Mba hanjakoanao avokoa.

2. Ny vavaka sy dera koa
Tsy manam-pitsaharana,
Hiakatra aminao tokoa,
Hitady fiadanana.

3. Ireo olona voaforona,
Dia ary ho Anao tokoa;
Hohasoavinao ireo
Hanjary masina avokoa.

4. Ny fo sy tany lasanao
Ho feno fahasambarana,
Ny loza hosakananao,
Ny soa hampidinina.

5. Ny maty hovelominao
Ny ratsy hohavaozina,
Ny very hotadiavinao
Ny diso, re, horaisina.

6. Ry vazan-tany efatra!
Ry Nosy tanindrazanay!
Mba raiso Ilay Mpanavotra
Ho Tomponao madrakizay.